41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl
Udział uczniów SP Małogoszcz w Ogólnopolskim Konkursie JESTEM SMART

Udział uczniów SP Małogoszcz w Ogólnopolskim Konkursie JESTEM SMART

Celem zabawy było zachęcenie uczniów do wykorzystywania internetu i urządzeń mobilnych w sposób świadomy i praktyczny oraz promocja nowoczesnych metod nauczania wśród nauczycieli.

Jak widać powyżej, nasi uczniowie wykonali prace graficzne zgodne z tematyką konkursu. Za udział otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

Szkolny Tydzień Technologii

Szkolny Tydzień Technologii

Smartfonowy pokaz mody

W ZSO nr 17 w Kielcach odbył się Szkolny Tydzień Technologii.

Zrealizowanych zostało wiele ciekawych wydarzeń i aktywności zarówno w szkole jak i poza nią.

Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z przodkami obecnie stosowanych  urządzeniami przyniesionymi przez nauczycieli.

Ukoronowaniem Szkolnego Tygodnia Technologii Tygodnia był Smartfonowy Pokaz Mody, gdzie każda klasa zaprezentowała specjalnie na tę okazję zaprojektowany model smartfona.

Więcej o wydarzeniu na szkolnym blogu.

Cykliczne zajęcia z robotami Ozobot

Cykliczne zajęcia z robotami Ozobot

Dzięki uprzejmości firmy EduSense po zajęciach pokazowych przeprowadzonych przez pana Rafała, szkoła wypożyczyła kilka Ozobotów. Wszystko po to aby pozostałe klasy mogły również skorzystać z zajęć prowadzonych przy pomocy tych małych inteligentnych robotów. Przez najbliższe tygodnie na lekcje z Ozobotami mogą liczyć uczniowie pozostałych klas w szkole.

Ozoboty, oprócz zajęć komputerowych, używane są z powodzeniem na lekcjach j. angielskiego oraz na świetlicy.

Więcej na: jedynkakoduje.blogspot.com

 

O innowacji pedagogicznej

O innowacji pedagogicznej

Od 1 września 2016 roku przez trzy kolejne lata w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie będzie realizowana programowa innowacja pedagogiczna „Mały programista – lekcje programowania w edukacji wczesnoszkolnej”. Innowacja związana jest z pilotażowym wprowadzeniem programowania w edukacji i dostosowaniem kształcenia informatycznego do zmian wynikających z postępu naukowo – technicznego.

Program innowacji napisała nauczyciel informatyki Edyta Kielin – Kowalska, która będzie go wdrażać wspólnie z informatykiem Krzysztofem Wabikiem.

Najmłodsi uczniowie będą nabywać takie umiejętności ponadprzedmiotowe, jak: umiejętność logicznego myślenia oraz prezentowania myśli i pomysłów w sposób uporządkowany. W przyszłości wszystko to pomoże im w nauce programowania.

Atrakcyjne lekcje, prowadzone metodami poszukującymi, problemowymi i aktywizującymi, mają również na celu rozbudzenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi jak największej liczby uczniów. W czasie planowanych zajęć dzieci będą korzystać z laptopów, zestawów komputerowych, tablicy multimedialnej, tabletów i dwóch robotów: Dasha i Dota. Wykorzystają oprogramowanie, w które wyposażone są szkolne pracownie komputerowe. Na realizację tematyki związanej z programowaniem przewiduje się pięć godzin lekcyjnych w każdym roku nauki.

Umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem programowania to nauka kreatywnego i świadomego wykorzystywania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów również na lekcjach innych przedmiotów.

Istnieje propozycja, by od przyszłego roku szkolnego elementy programowania wprowadzić w każdej klasie.

Ewa Jędrzejewska

 

Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

8 września 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie nastąpiło otwarcie terminalowej pracowni komputerowej ufundowanej przez rodziców i przyjaciół szkoły kosztem prawie 36 tysięcy złotych.

 

W obecności: dyrektor Alicji Różańskiej Cembrowskiej, pań wicedyrektor: Barbary Janik, Anny Kaleta, Katarzyny Swacha, grupy uczniów szkoły podstawowej i przedstawicieli mediów uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Marcin Majcher, zastępca burmistrza Paweł Rędziak, przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Mycek, informatyk z Urzędu Miejskiego w Ożarowie Sławomir Zapalski i jedna z uczennic.

Dyrektor Alicja Różańska Cembrowska podkreśliła ogromną rolę panów burmistrzów i wielki wysiłek Sławomira Zapalskiego włożony w uruchomienie nowej pracowni w oparciu o serwer gminny. Bardzo serdecznie podziękowała sponsorom oraz tym rodzicom, którzy rozumieją jak ważne jest wyposażenie szkoły, by być nowoczesną placówką. Podziękowania skierowała na ręce prezydium Rady Rodziców w osobach: Anety Mycek, Urszuli Barańskiej, Agnieszki Gierach i Beaty Głąb.

Przedstawiła nauczycieli informatyków – opiekunów pracowni: administratora Krzysztofa Wabika oraz Edytę Kielin-Kowalską i Krzysztofa Swacha. W pracowni komputerowej uczniów powitały roboty Dash i Dot, które będą pomocne w realizacji pilotażowego programu nauki programowania. O wyposażeniu pracowni mówił Krzysztof Wabik, a Edyta Kielin-Kowalska – o innowacji w nauczaniu zajęć komputerowych w klasach I – III szkoły podstawowej.

Zastępca burmistrza Paweł Rędziak wyraził zadowolenie z finału prac, mówił również o satysfakcji wynikającej z inwestowania w infrastrukturę umożliwiającą oddawanie w takiej formie (z wykorzystaniem światłowodów) pracowni komputerowych. „Chcemy być dalej postrzegani jako gmina, która inwestuje w informatykę” – zakończył swoje wystąpienie.

Burmistrz Marcin Majcher jeszcze raz podziękował sponsorom oraz wszystkim, którzy włączają się w ogniwo unowocześniania szkoły.

Sekretarz gminy Tomasz Sobieraj gratulował stworzenia pracowni komputerowej z korzyścią dla dzieci. Mówił także o możliwościach, jakie daje sieć światłowodów.

W imieniu Rady Rodziców wystąpiła Beata Głąb. Stwierdziła, że pracownia jest doskonałym dowodem współpracy rodziców ze szkołą. Wyraziła nadzieję, że rodzice podejmą dalsze wyzwania.

Dyrektor Alicja Różańska Cembrowska wyraziła radość z posiadania nowoczesnej pracowni, umożliwiającej spełnianie standardów i nabywanie nowych umiejętności przez uczniów. Nauczycielom informatyki życzyła satysfakcjonującej i pełnej efektów pracy. „Przed informatyzacją nie ma ucieczki” – to słowa dyrektor Alicji Różańskiej Cembrowskiej, będące jednocześnie podsumowaniem uroczystości.

Tekst i fot. Ewa Jędrzejewska